متخصص در پردازش و ساخت شیشه خودرو

ابزار

ابزار

قالب ها، جیگ ها و ابزارهای دیگر برای تولید شیشه خودرو

طراحی اصلی و ساخت قالب و غیره برای تولید شیشه خودرو